Sri Lanka: Difference between revisions

11,782 bytes removed ,  2 years ago
no edit summary
(removed Sri Lanka World University and School. 2020. [http://freeuniversity.rf.gd/?i=1 Sri Lanka World University and School]. Grenada: freeuniversity.rf.gd.)
No edit summary
ශ්‍රී ලංකා ලෝක විශ්ව විද්‍යාලය සහ පාසල
<!--
http://worlduniversityandschool.org
---------- Start of left-column - title, contents, help - dynamic width -->
 
ලෝක විශ්ව විද්‍යාලය සහ පාසල
[[Image:AphiloWorldUniversitySchool5Sep07.jpg|200px|thumb|left|World University and School {in a virtual world}]]
 
~ අන්තර්ජාලය සබැඳි අධ්‍යයනය ~
<div style="text-align:center;">
<big>'''Welcome to {{SITENAME}}'''</big><br />
which [[Help:Editing|anyone can add to or edit]].
<br />The Global, Virtual/Digital, Open, Free, {potentially Degree- and Credit-Granting},
<br />
Multilingual University & School
<br />
where anyone can teach or take a class or course
</div>
{{clear|left}}
 
~ ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් ~
* Add or take a '''free, open''' Sri Lanka course.
 
බලපත්‍ර ලබා දීම කැලිෆෝනියා, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය හි පෞද්ගලික අධ්‍යාපනය සඳහා කාර්යාංශය
==Select Courses==
ප්‍රතීතනය පාසල් සඳහා ප්‍රතීතන කොමිෂන් සභාව බටහිර පාසල් හා විද්‍යාල සංගමය සමඟ විභව විය හැක)
 
බඳවා ගත් සිසුන් හොඳම STEM (විද්‍යා, තාක්‍ෂණ, ඉංජිනේරු විද්‍යා සහ ගණිතය) CC-4 (සීසී බලපත්‍රයක් භාවිතා කරනුයේ කතුවරයකුට (කතුවරයා) විසින් නිර්මාණය කරන ලද කෘතියක් බෙදාහදා ගැනීමට, භාවිතා කිරීමට සහ ගොඩ නැගීමට වෙනත් පුද්ගලයින්ට අයිතියක් ලබා දීමට අවශ්‍ය වූ විට ය) විවෘත පාඨමාලා හදාරනු ඇත
 
~ සිසුන්ට නොමිලේ උපාධි ~
* Add free, open Sri Lanka courses below.
 
WUaS ට්විටර්: http://twitter.com/WorldUnivandSch
===Courses===
 
ලෝක විශ්ව විද්‍යාලයේ සහ පාසලේ පාඨමාලා නාමාවලිය - ශාස්ත්‍රීය බැර සඳහා පාඨමාලා
{| class="infotable sortable"
! <span style="white-space:nowrap;">Add free, open Sri Lanka courses</span>
! Web Site
! Organization (if any)
! Degree / Non-degree
! Instructor's Name
! Location
! Other Info
! Language
! Tags
|-
| Course's Name
| http://
|
| non-degree
|
| Browser
| Start anytime
| English
|
 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VRHhXYsk-V9lvSh5onaU2hnEhwoapSN7HyBK1P09LIk/edit?usp=sharing
 
මෙම (2020) සරත් සමයේ නොමිලේ උපාධි ලබා ගැනීම සඳහා ඉංග්‍රීසි භාෂා ප්‍රවීණතාවය විශ්ව විද්‍යාල මට්ටමින් විය යුතුයි. සිංහල විද්‍යාලය ඉගැන්වීම සහ ඉගෙනීම සඳහා විවෘත වනු ඇත
|-
https://wiki.worlduniversityandschool.org/wiki/Subjects
| Course's Name
වැඩි විස්තර සඳහා විද්‍යුත් තැපෑල - srilanka@worlduniversityandschool.org හෝ info@nidahasvidyalaya.edu.lk (නියෝජිත නිදහස් විද්‍යාලය)
| http://
භාෂා 8000 +
|
රටවල් ~ 200 +
| non-degree
|
| Browser
| Start anytime
| English
|
|}
 
இலங்கை உலக பல்கலைக்கழகம் மற்றும் பள்ளி
http://worlduniversityandschool.org
 
உலக பல்கலைக்கழகம் மற்றும் பள்ளி
 
இணையதளம் இணைய ஆன்லைன் ஆய்வு ~
 
~ சர்வதேச அளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ~
 
தனியார் கல்வி பணியகம், கலிபோர்னியா, அமெரிக்கா
பள்ளிகளுக்கான அங்கீகாரம் அங்கீகார ஆணையம் (மேற்கத்திய பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் சங்கம்) மூலம் சாத்தியமாகும்
 
பதிவுசெய்யப்பட்ட மாணவர்களின் சிறந்த STEM (அறிவியல், தொழில்நுட்பம், பொறியியல் மற்றும் கணிதம்) CC-4 (ஒரு எழுத்தாளர் மற்றவர்களுக்கு அவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு படைப்பைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும், பயன்படுத்தவும், கட்டமைக்கவும் உரிமையை வழங்க விரும்பும்போது CC உரிமம் பயன்படுத்தப்படுகிறது) திறந்த படிப்புகள்
 
மாணவர்கள் மாணவர்களுக்கு இலவச பட்டம் ~
 
WUaS Twitter: http://twitter.com/WorldUnivandSch
 
உலக பல்கலைக்கழகம் மற்றும் பள்ளி பாடநெறி அடைவு - கல்வி வரவுக்கான படிப்புகள்
 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VRHhXYsk-V9lvSh5onaU2hnEhwoapSN7HyBK1P09LIk/edit?usp=sharing
==WUaS Idea- and Academic Resources==
 
மேலும் தகவலுக்கு மின்னஞ்சல்: srilanka@worlduniversityandschool.org அல்லது info@nidahasvidyalaya.edu.lk (பிரதிநிதி சுதந்திர கல்லூரி)
 
8000+ மொழிகள்
===Ideas===
நாடுகள் ~ 200+
 
 
===Publish my article in a WUaS academic journal in this subject===
 
Open Journal Systems. 2012. [http://pkp.sfu.ca/?q=ojs Open Journal Systems]. Public Knowledge Project.
 
(WUaS's wiki, information technologies and criteria for this - informed by the WUaS academic journal subject matter - are developing, since you can already publish your article at http://www.academia.edu).
 
 
===Select Bibliographies===
 
 
===Select Blogs===
 
 
===Select Book Groups, Study Groups, Musical Groups, etc.===
 
Begin a Google + Hangout: https://plus.google.com/u/0/108179352492243955816/posts
 
Calendar: https://www.google.com/calendar/
 
 
===Select Book Reviews===
 
 
===Select Books===
 
Thiranagama, Sharika (Foreword by Gananath Obeysekere). 2011. In My Mother’s House: Civil War in Sri Lanka. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press.
 
Thiranagama, Sharika and Tobias Kelly (eds.). 2010. Traitors: Suspicion, Intimacy and the Ethics of State-Building. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press.
 
 
===Select Calendars for Events in this Subject===
 
 
===Select Channels===
 
 
===Select Communities, Email lists, etc.===
 
(See also editable World University and School's 'You at World University' page: http://worlduniversity.wikia.com/wiki/You_at_World_University).
 
 
===Select Conferences Online===
 
 
===Select Databases===
 
 
===Select Facts===
 
 
===Select Films===
 
 
===Select Film Reviews===
 
 
===Select Forums, Spaces, etc.===
 
 
===Select Funding Sources===
 
 
===Select Humor===
 
 
===Select Idea Competitions / Conversations / Dialogues===
 
 
===Select Images, Infographics, etc.===
 
 
===Select Institutes, etc.===
 
 
===Select Interviews===
 
 
===Select Journals, Serials, etc.===
 
 
===Select Labs===
 
 
===Select Lectures===
 
 
===Select Libraries, Archives, Collections, etc.===
 
(See also editable World University and School's Library Resources' page: http://worlduniversity.wikia.com/wiki/Library_Resources).
 
 
===Select Maps===
 
 
===Select Multimedia===
 
 
===Select Museums===
 
(See also editable World University and School's Museums' page:
http://worlduniversity.wikia.com/wiki/Museums).
 
 
===Select Newspapers, News===
 
 
===Select Office Hours===
 
 
===Select Photos===
 
 
===Select Programs, Applications, Languages, Software===
 
 
===Select Questions, Inquiries, Problems===
 
 
===Select Quotes, Quotations, etc.===
 
 
===Select RSS Feeds===
 
 
===Select Recordings===
 
 
===Select References===
 
Azeez, Abdul Halik. 2013. [http://globalvoicesonline.org/2013/04/27/anti-hate-rally-attempts-to-tackle-emerging-racism-in-sri-lanka/ Anti-Hate Rally Attempts to Tackle Emerging Racism in Sri Lanka]. April 27. Cambridge, MA: globalvoicesonline.org.
 
Readings by Session. 2004. [http://ocw.mit.edu/courses/foreign-languages-and-literatures/21f-041-topics-in-south-asian-literature-and-culture-fall-2004/readings/ Readings by Session - Topics in South Asian Literature and Culture]. Cambridge, MA: MIT OCW.
 
 
===Select Reviews===
 
 
===Select Search Engines===
 
 
===Select Simulations, Applets and Visualizations===
 
 
===Select Slideshows===
 
 
===Select Societies, Associations, Groups, Networks, etc.===
 
 
===Select Study Guides===
 
 
===Select Surveys===
 
 
===Select Syllabi===
 
 
===Select Teachers with Email Addresses/Contact Information===
 
 
===Select Tests, Exams, etc.===
 
 
===Select Textbooks===
 
 
===Select Theses, Dissertations, Papers, etc.===
 
 
===Select Timelines===
 
 
===Select Twitters===
 
 
===Select Video and Audio===
 
 
===Select Video Conferences===
 
 
===Select Websites===
 
 
===Select Wikis===
 
 
===World University and School Links===
 
India: http://worlduniversity.wikia.com/wiki/India
 
Sinhala language: http://worlduniversity.wikia.com/wiki/Sinhala_language
 
South Asia: http://worlduniversity.wikia.com/wiki/South_Asia
 
Sri Lanka: http://worlduniversity.wikia.com/wiki/Sri_Lanka
 
Tamil language: http://worlduniversity.wikia.com/wiki/Tamil_language
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
==WUaS Navigation==
 
 
===Academic Advising at WUaS===
 
 
===Academic Press at World University and School===
 
Academic Press at World University and School: http://worlduniversity.wikia.com/wiki/Academic_Press_at_World_University_and_School
 
 
===Access to Live, or Email, University Technical Expertise===
 
Ask a question in a specific discipline, or find, for example, a Robotics' or Computer programmer, or Translator, easily and freely.
 
 
===Additional Categories===
 
 
===Admissions at World University and School===
 
Admissions' Department: http://worlduniversity.wikia.com/wiki/Admissions_at_World_University_and_School
 
Flyer seeking degree-oriented, WUaS students: 'Quaker-informed World University & School seeks friendly, undergraduate students for free, online, MIT OCW-centric, bachelor’s degrees to apply in the autumn of 2013, for matriculation in autumn 2014' - http://scottmacleod.com/WUaSFriendsFlyerforProspectiveStudentApplicants.pdf - and accessible here, also - http://scottmacleod.com/WUaSNoticeArchive.html. WUaS holds open, electronically-mediated, hour-long, monthly business meeting on the second Saturdays at 9 am Pacific Time, in the manner of Quakers - email worlduniversityandschool@gmail.com if you'd like to participate.
 
 
===Blog at World University and School===
 
http://worlduniversityandschool.blogspot.com/
 
 
===Bookstore / Computer Store (New & Used) at World University and School===
 
Bookstore / Computer Store (New & Used) at WUaS: http://worlduniversity.wikia.com/wiki/Bookstore_/_Computer_Store_%28New_%26_Used%29_at_WUaS
 
with educational electronics, as well;
with musical instruments;
value pricing ... 2% below market, consistently;
available via mail and electronically;
 
 
===Calendar (Schedule what you'd like to teach)===
 
Join the World University and School Google + Group to add to its wiki-like calendar to teach an open, free class or course, converse about ideas, and jam (e.g. musically or theater improvisation): https://plus.google.com/u/0/b/108179352492243955816/ .
 
 
===Careers===
 
Career counseling: http://worlduniversity.wikia.com/wiki/Career_counseling
 
Finding / creating a job you really love: http://worlduniversity.wikia.com/wiki/Finding_/_creating_a_job_you_really_love
 
WUaS Job hunting: http://worlduniversity.wikia.com/wiki/WUaS_Job_hunting
 
 
===Counseling===
 
Counseling: http://worlduniversity.wikia.com/wiki/Counseling
 
 
===Coordinates===
 
... in a virtual world
 
 
===Credits===
 
 
 
Many thanks to each of you!
 
Please feel free to hyperlink your name to a location of your choice (or tell WUaS where to link to - worlduniversityandschool@gmail.com). Please do not hesitate to let WUaS know if you think that somebody (including yourself) has been forgotten, now or in the future; please include a URL, which is, of course, one main way identity created on the internet.
 
 
===Digital To Do===
 
Android
 
 
Brainwave device / Headset
 
 
Broadcast to radio frequency
 
 
Broadcast to TV
 
 
Create EMail group for page
 
 
Digital Text to Audio file format (Browse Aloud / Read Aloud?)
 
 
MIT OCW Mirror Site Instructions: http://ocw.mit.edu/about/mirror-site-program/mirror-site-instructions/
 
 
Print
 
 
Publish to DVD
 
 
Recommend
 
 
Send to phone
 
 
Tablets
 
 
Translate
 
 
Videophone
 
 
===Free Degrees / Credit===
 
MIT OCW Audio Video Courses:
http://ocw.mit.edu/courses/audio-video-courses/
 
Admissions at World University and School: http://worlduniversity.wikia.com/wiki/Admissions_at_World_University_and_School
 
Conference Method of Teaching and Learning: http://worlduniversity.wikia.com/wiki/Conference_Method_of_Teaching_and_Learning
 
The College at World University and School: http://worlduniversity.wikia.com/wiki/The_College_at_World_University_and_School
 
Ph.D. Degrees at World University and School: http://worlduniversity.wikia.com/wiki/Ph.D._Degrees_at_World_University_and_School
 
World University Law School: http://worlduniversity.wikia.com/wiki/World_University_Law_School
 
World University Medical School: http://worlduniversity.wikia.com/wiki/World_University_Medical_School
 
World University Music School: http://worlduniversity.wikia.com/wiki/World_University_Music_School
 
WUaS International Baccalaureate Diploma and Programme: http://worlduniversity.wikia.com/wiki/WUaS_International_Baccalaureate_Diploma_and_Programme
</br>
(beginning with United Nations' languages - Arabic, Chinese (Mandarin), English, French, Russian, Spanish)
 
 
===In Google Earth===
 
Google Earth.
 
 
===In Virtual World===
 
3D Learn. 2013. http://www.learningin3d.info/
 
Active Worlds Educational Universe (AWEDU). 2012. http://www.activeworlds.com/edu/
 
Alice. 2012. http://www.alice.org/
 
Minecraft. 2012. www.minecraft.net
 
Edusim. 2013. http://edusim3d.com/
 
Gifted Kids.ie. 2013. http://www.giftedkids.ie/daynuv.html
 
ISTE – SIGMS. 2013. http://sigms.iste.wikispaces.net/secondlifeplayground2010
 
Open Cobalt. 2013. http://www.opencobalt.org/
 
OpenSim. 2012. http://opensimulator.org/wiki/Main_Page (http://www.scribd.com/doc/57959626/OpenSimulator-School-Quick-Start-Guide)
 
Open Croquet. 2012. http://c2.com/cgi/wiki?OpenCroquet and http://www.opencroquet.org/
 
Open Wonderland. 2012. http://openwonderland.org/
 
Primary Games. 2013. http://www.primarygames.com/arcade/virtualworlds.php
 
Quest Atlantis. 2012. http://atlantisremixed.org/ (http://www.youtube.com/watch?v=SZoT3pilNPI).
 
SimScience. 2012. http://simscience.org/
 
Second Life - Harvard's virtual island. 2012. http://slurl.com/secondlife/Berkman/115/53/25 - and teach, learn and share ideas - in group voice chat, or in group type chat, and via building.
 
Unity3D. 2012. http://unity3d.com/
 
WiloStar3D. 2013. https://www.wilostar3d.com/
 
 
Add a learning-oriented virtual world here:
 
Travel to this virtual island to learn building:
 
===Item Number===
 
Global ID and Multiple IDs - see https://www.mediawiki.org/wiki/Requests_for_comment/New_sites_system
 
 
===Labels===
 
 
===Learning Networking===
 
Teach and Learn using free Social Networking software to share what courses, etc., you find edifying, what you enjoy learning ....
 
 
Academia.edu's World University and School - http://worlduniversityandschool.academia.edu/
 
 
Delicious.com's World University and School - http://www.delicious.com/WorldUniversityandSchool
 
 
Facebook.com's World University and School - http://www.facebook.com/group.php?gid=48753608141 ('This group may be archived').
 
 
Good Reads - http://www.goodreads.com/group/show/99021-worlduniversityandschool
 
 
Google + Profiles - worlduniversityandschool@gmail.com - Scott MacLeod - https://plus.google.com/115890623333932577910/
 
 
Google + Profiles Company page - worlduniversityandschool@gmail.com - World University and School - https://plus.google.com/u/0/b/108179352492243955816/108179352492243955816/posts
 
 
Google Groups' World University and School - http://groups.google.com/group/World-University-and-School
 
 
Like
 
 
LinkedIn's World University and School - http://www.linkedin.com/groups/World-University-School-4024337
 
 
Quora - http://www.quora.com/
 
 
Research Gate - http://www.researchgate.net/
 
 
Redditt.com's World University and School - http://www.reddit.com/user/WorldUnivandSch/
 
 
Tribe.net's World University and School - http://tribes.tribe.net/worlduniversityandschool
 
 
Twitter.com's World University and School - http://twitter.com/WorldUnivandSch
 
 
World University & School 'subject page' group
 
 
World University & School Share This
 
 
Yahoo Groups' World University and School: http://groups.yahoo.com/group/worlduniversityandschool/
 
 
===RSS Feed===
 
 
===Tutoring===
 
 
 
===TV-Live Broadcasting===
 
Broadcast to television
 
 
Teach and learn using free TV-Live Broadcasting software to the web:
 
 
Google + Hangouts - https://plus.google.com/hangouts
 
 
Justin TV - http://www.justin.tv
 
 
Livestream TV - http://www.livestream.com
 
 
Ustream TV - http://ustream.tv
 
 
 
===Video Communication===
 
Teach and learn using free TV-Live Broadcasting software
 
 
''Free video conferencing''
 
iChat - http://www.apple.com/macosx/what-is-macosx/ichat.html
 
 
Skype - http://www.skype.com/
 
 
''Free, group video conferencing''
 
AnyMeeting - http://anymeeting.com/homepage/
 
 
Google + Hangout - https://tools.google.com/dlpage/hangoutplugin
 
 
Zoom.us - Cloud HD Video Meetings - http://zoom.us/
 
 
 
=== Universal Translator at WUaS ===
 
http://worlduniversity.wikia.com/wiki/WUaS_Universal_Translator
 
Google Translate language:
 
Sugar Labs: Translation System language:
 
Region:
 
 
===The "Universitian" Newspaper at World University and School===
 
[[The "Universitian" Newspaper at World University and School]]
 
 
=== Wiki Software for Courses ===
 
 
Media Wiki - http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki
 
 
PB Works - http://pbworks.com/
 
 
Wet Paint - http://wikisineducation.wetpaint.com/
 
 
Wikia - http://www.wikia.com/Wikia
 
 
Wikispaces - http://www.wikispaces.com/
 
 
===Wikidata / Bots ===
 
http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikidata/Bots
 
 
===World University and School Licensing===
 
 
World University and School incorporated as a nonprofit in April 2010 and is a 501(c)(3) tax-exempt charity, as of 2011.
 
World University & School is a community of learners and teachers who value — and are themselves strengthened by — the rich diversity of its participants. In order to cultivate a flourishing teaching, learning and creating conversation in a diverse and complex world, WUaS welcomes all languages, students, families, faculty, board members, and staff with differences based on (but not limited to) race, color, ethnicity, religion, age, gender, sexual orientation, family structure, and economic background.
 
All content on this site is freely available under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license - http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<br />
WUaS: http://worlduniversity.wikia.com/wiki/World_University
<br />
Courses: http://worlduniversity.wikia.com/wiki/Courses
<br />
Subjects: http://worlduniversity.wikia.com/wiki/Subjects
<br />
Languages: http://worlduniversity.wikia.com/wiki/Languages
<br />
Library Resources: http://worlduniversity.wikia.com/wiki/Library_Resources
<br />
Nation States: http://worlduniversity.wikia.com/wiki/Nation_States
<br />
You at World University: http://worlduniversity.wikia.com/wiki/You_at_World_University
<br />
Educational Software: http://worlduniversity.wikia.com/wiki/Educational_Software
<br />
Museums: http://worlduniversity.wikia.com/wiki/Museums
<br />
Research: http://worlduniversity.wikia.com/wiki/Research
<br />
Hardware Resource Possibilities: http://worlduniversity.wikia.com/wiki/Hardware_Resource_Possibilities
<br />
Frequently Asked Questions at World University & School:
http://worlduniversity.wikia.com/wiki/Frequently_Asked_Questions
<br />
World University Foundation: http://worlduniversity.wikia.com/wiki/World_University_Foundation
 
<br />
SUBJECT TEMPLATE: http://worlduniversity.wikia.com/wiki/SUBJECT_TEMPLATE
<br />
Volunteers at World University and School: http://worlduniversity.wikia.com/wiki/Volunteers
 
<br />
Home: http://worlduniversity.wikia.com/wiki/World_University
<br />
For questions, or help editing a page, email: worlduniversityandschool@gmail.com
<br />
<br />
Please donate through PayPal to tax-exempt - 501 (c) (3) - World University and School at
<br />
http://scottmacleod.com/worlduniversityandschool.htm
<br />
Thank you!
<br />
Anonymous user